Man watching man fixing shoe, Singapore

A man watching a man repairing a shoe, in Singapore.

Advertisements